Close

WĘGLOWA – SPOŁECZNA KONCEPCJA

Szczegółowe informacje i aktualności dotyczące projektu Węglowa – Społeczna Koncepcja dostępne są:

Kopia strony internetowej projektu (działającej do tej pory pod adresem www.weglowa.org) znajduje się obecnie tutaj.

oraz na profilu FB https://www.facebook.com/weglowa.org

Społeczna Koncepcja Węglowej  http://issuu.com/piotrjac/docs/weglowa_-_spoleczna_koncepcja

„Węglowa – Społeczna Koncepcja”  to projekt, którego celem było animowanie pogłębionego dialogu społecznego w Białymstoku i opracowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie.

W trakcie jego realizacji zostało  stworzone kompleksowe opracowanie, które będzie przykładem przeprowadzenia dialogu społecznego od początku (zgromadzenie kompletnej wiedzy) do końca (całościowe rozwiązanie, przedstawione władzom lokalnym oraz interesariuszom). Projekt dotyczy kompleksu powojskowych magazynów przy ul. Węglowej w Białymstoku, które tworzą unikatową przestrzeń do działań społecznych oraz stanowią potencjalne tereny inwestycyjne w sąsiedztwie ścisłego centrum stolicy Podlasia.

 

Ogólne założenia: Projekt składał się z cyklu działań, w ramach których zostały zrealizowane badania społeczne oraz została opracowana „Biała Księga Węglowej” opisująca historię i stan istniejący kompleksu powojskowego przy ul. Węglowej. Działania te stanowiły źródło wiedzy dla uczestników warsztatów partycypacyjnych i mieszkańców miasta. Przy wykorzystaniu pogłębionych narzędzi partycypacji, takich jak m.in.  tzw. planowanie partycypacyjne, z udziałem różnych grup społecznych i środowisk eksperckich oraz mieszkańców Białegostoku została opracowana społeczna koncepcja zagospodarowania kompleksu. Projekt miał na celu wypracowanie modelowych zasad pogłębionej partycypacji – odpowiadających specyfice Białegostoku, mogących być wykorzystywanymi w innych sferach życia miasta.

 

Cel ogólny: włączenie mieszkańców aglomeracji białostockiej w procedury nowoczesnej, pogłębionej partycypacji, dotyczącej ważnych dla miasta przestrzeni publicznych i obiektów

 

Cele szczegółowe:

– popularyzacja wśród mieszkańców aglomeracji białostockiej wiedzy o kompleksie przy ul. Węglowej, jego dziejach oraz potencjale, poprzez opracowanie i wydanie „Białej Księgi Węglowej” oraz organizację cyklu spotkań i debat;

– poznanie opinii mieszkańców aglomeracji białostockiej o terenie magazynowym przy ul. Węglowej poprzez przeprowadzenie wśród badań społecznych wśród 5 sprofilowanych grup badawczych;

– przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych mających na celu wypracowanie stanowiska pięciu zróżnicowanych grup interesariuszy;

– przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych z udziałem głównych interesariuszy obiektów przy ul. Węglowej: okolicznych mieszkańców, użytkowników terenu, odbiorców ich działalności potencjalnych inwestorów, oraz urzędników i specjalistów. Będą oni tworzyli grupę roboczą, której działania zgodnie z metodologią planowania partycypacyjnego prowadzić będą do opracowania społecznej koncepcji zagospodarowania kompleksu powojskowego przy ul. Węglowej. Działania grupy roboczej będą prezentowane dla mieszkańców miasta w celu włączenia opinii ogółu obywateli do opracowywanej społecznej koncepcji zagospodarowania terenu i magazynów.

– popularyzację opracowanej koncepcji wśród przedstawicieli władz miasta i urzędników oraz działania na rzecz jej wdrożenia

 

Harmonogram działań:

– opracowanie „białej księgi”: II-IV.2013

– badanie społeczne mieszkańców: II-IV.2013

– impreza popularyzująca obiekty przy ul. Węglowej: III-IV.2013

– planowanie partycypacyjne: V-VII.2013 – opracowanie społecznej koncepcji: VI-IX.2013

– działania na rzecz wdrożenia społecznej koncepcji: V-XI.2013 – monitoring inwestycji „Społeczna Koncepcja – Etap I” realizowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego miasta Białystok (środki przeznaczone na 3,8 mln zł) – 2014

– organizacja imprezy otwierającej tereny rekreacyjne stworzone w ramach Budżetu Obywatelskiego – czerwiec 2015

 

 

Efektem projektu jest jeden z niewielu w Polsce modelowy przykład rewitalizacji terenu powojskowych magazynów na podstawie wypracowanych przez mieszkańców wytycznych. Efektem