Close

7 sierpnia 2014

Konkurs na instalacje artystyczne w ramach Festiwalu LUMO BJALISTOKO

W ramach Festiwalu Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko” Organizatorzy ogłaszają konkurs na opracowanie, wykonanie i prezentację instalacji artystycznych w ramach Festiwalu. Udział w nim mogą wziąć osoby pełnoletnie, które wykazują się wiedzą na ten temat oraz wyślą w terminie swoje prace konkursowe. Nabór prac konkursowych trwa od 13 sierpnia 2014 r. do 7 września 2014 r.

Pełna treść regulaminu, formularza zgłoszeniowego oraz mapy terenu dostępne są :

http://goo.gl/h5MTcI  – regulamin konkursu

http://goo.gl/4jlc8f – formularz zgłoszeniowy

http://goo.gl/M0Rk5I – mapa terenu

REGULAMIN KONKURSU

NA INSTALACJE ARTYSTYCZNE W RAMACH

FESTIWALU Światła i Sztuki Ulicy „LUMO BJALISTOKO”

 • 1
 1. Organizatorem Festiwalu Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”, zwanego dalej

Festiwalem, jest Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie z siedzibą w Białymstoku, ul.

Pułaskiego 45/2, 15-337 Białystok, KRS 0000305386, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 1. Konkurs jest organizowany na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej

Regulaminem, oraz przepisów prawa polskiego. Wzięcie udziału w Konkursie jest

równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 1. Regulamin jest dostępny:
 2. a) na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kreatywnepodlasie.pl,
 3. b) na profilu Festiwalu na Facebooku https://facebook.com/LumoBjalistoko,
 4. c) w siedzibie Organizatora.
 • 2
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg

ogólnokrajowy.

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające wiedzę i umiejętności w

zakresie tworzenia instalacji artystycznych wykorzystujących światło.

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie, wykonanie i prezentacja instalacji

artystycznych w ramach Festiwalu.

 1. Nabór prac konkursowych trwa od 13 sierpnia 2014 r. do 7 września 2014 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do 14 września 2014 r. i zostanie

podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Komisję

Konkursową.

 • 3
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
 2. a) przesłać formularz zgłoszeniowy zgodnie z ust. 2,
 3. b) załączyć wizualizacje proponowanej instalacji, zgodnie z ust. 3,
 4. c) spełnić wymogi formalne określone w ust. 4.
 5. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny pod adresemhttp://goo.gl/4jlc8f– po wypełnieniu należy wysłać go

na adres poczty elektronicznej Organizatora: lumobjalistoko@gmail.com

 1. Do Formularza należy dołączyć wizualizacje proponowanej instalacji artystycznej z

wykorzystaniem materiału fotograficznego zamieszczonego w galerii konkursowej

http://goo.gl/M0Rk5I (format jpg lub pdf, max 15 MB), w którym określone są miejsca, w

których instalacje mogą być wykonane.

 1. Nadsyłane zgłoszenia podlegają ocenie formalnej, obejmującej następujące kryteria:
 2. a) kompletność wniosku i danych,
 3. b) nadesłanie wniosku w terminie.
 4. Osoby, których zgłoszenia nie spełniają kryteriów formalnych określonych w ust. 4, nie

zostają zakwalifikowani do udziału w Konkursie, a nadesłane przez nich zgłoszenia nie

stają się Pracami Konkursowymi.

 • 4
 1. Zgłoszenia spełniające kryteria formalne zostają zakwalifikowane jako Prace

Konkursowe i podlegają ocenie merytorycznej, której dokonuje Komisja Konkursowa.

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą członkowie zespołu Festiwalu, powołani przez

Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego doboru prac, kierując się ich

wartością artystyczną i założeniami Festiwalu.

 1. Pod uwagę brane będą w szczególności następujące kryteria oceny merytorycznej:
 2. a) pierwsza edycja Festiwalu odbędzie się w Białymstoku 4 października 2014 r.;
 3. b) ideą Festiwalu jest prezentacja w przestrzeni miejskiej różnorodnych form

artystycznych wykorzystujących światło i sztukę ulicy;

 1. c) Organizator zapewnia oprawę promocyjną wydarzeń Festiwalu, a po zamknięciu

oficjalnej stronie internetowej: www.lumobjalistoko.pl, zawierające dokumentację

 1. d) głównym miejscem realizacji działań festiwalowych będzie Park Stary im. Józefa

Festiwalu – także elektroniczne wydawnictwo w formacie PDF dostępne na

prac i noty o autorach;

Piłsudskiego w Białymstoku oraz Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki.

Organizator planuje również organizację innych elementów Festiwalu na Rynku

Kościuszki w Białymstoku, ul. Kilińskiego oraz ul. Elektrycznej;

 1. e) założeniem Festiwalu jest prezentacja potencjału światła i możliwości

wykorzystania go w przestrzeni publicznej jako elementu sztuki ulicy;

 1. f) zgłaszane prace powinny wykorzystywać światło w całej jego różnorodności:

światło elektryczne, chemiluminescencyjne, bioluminescencyjne, ogień itp., bądź

odnosić się bezpośrednio do światła jako tematu;

 1. g) ekspozycja podczas Festiwalu ma charakter czasowy i przewidziana jest na okres
 2. 4-5 godzin. Należy pamiętać, że finał imprezy ma miejsce w październiku,

jesienna kolorystyka zieleni, jesienna długość dnia, godzina zachodu słońca itp.);

 1. h) projekty powinny być dostosowane w przestrzeni otwartej.

dlatego należy uwzględnić zmiany wizualne związane z porą roku (brak ulistnienia,

 • 5
 1. Nagrodą w Konkursie jest możliwość realizacji zwycięskiej Pracy Konkursowej w ramach

Festiwalu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 1. Z wyłonionymi na etapie oceny merytorycznej autorami Prac Konkursowych skontaktuje

się Organizator, w celu ustalenia szczegółowych zasad współpracy w ramach Festiwalu.

 1. Formę i zakres prezentacji Organizator i autor pracy ustalą nie później do dnia 14

września 2014 r.

 1. Podstawą wzięcia udziału w Festiwalu jest zawarcie pisemnej umowy z Organizatorem

określającej charakter, zakres i termin wykonania artystycznej realizacji oraz sposób

rozliczenia kosztów.

 1. Umowa będzie zawierała w szczególności następujące ustalenia:
 2. a) montaż instalacji rozpoczyna się dnia 4 października 2014 r. o godz. 9:00 i musi być

się o godzinie 17:00,

 1. b) w zakresie ustalonym z Organizatorem autor projektu jest odpowiedzialny za:

ukończony na godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem Festiwalu, które odbędzie

− transport instalacji na i z Festiwalu,

− montaż i demontaż instalacji,

− ewentualne wady prawne instalacji, jej projektu, lub jakiejkolwiek ich części.

muszą zostać ustalone z autorem projektu i zaakceptowane niego i Organizatora,

 1. c) Organizator zapewni pomoc techniczną i organizacyjną, której zakres i szczegóły
 2. d) teren Festiwalu będzie nadzorowany przez Organizatora, jednak Organizator nie

gwarantuje ochrony i ubezpieczenia instalacji artystycznych prezentowanych w

trakcie jego trwania oraz w czasie instalacji i deinstalacji,

 1. e) autor Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi niezbędnych zezwoleń, zgód oraz

jej w materiałach filmowych i fotograficznych dokumentujących Festiwal oraz

licencji, które umożliwiają zaprezentowanie instalacji na Festiwalu, umieszczenie

udziela zgody na wykorzystanie jej na wymienionych szczegółowo w umowie

polach eksploatacji, związanych z powyższymi zgodami.

 1. Autor gwarantuje, że Praca Konkursowa nie posiada wad prawnych oraz przyjmuje na

siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z prawnymi i finansowymi

dotyczącymi zgłoszonej pracy.

 1. Nagrodzonym autorom Organizatorzy wskażą dogodne miejsca noclegowe i pomogą w

rezerwacji, jednak nie zapewniają bezpłatnych noclegów i zwrotów kosztów dojazdu.

Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia do Festiwalu jest równoznaczne

z akceptacją powyższego regulaminu i wszystkich jego postanowień.