Close

7 stycznia 2013

II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

W niedzielę 15 września w godz.13.00-21.00, zapraszamy na II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się w centrum Białegostoku na Rynku Kościuszki. Podczas targów swoje produkty i usługi prezentować będą podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne) działające nie dla zysku, ale w celach społecznych. Instytucje te wspierają dzieci, osoby niepełnosprawne, bezdomnych, bezrobotnych. Wystawom towarzyszyć będzie program artystyczny prezentowany na scenie.

Pierwsze Tragi zostały zorganizowane 16 września 2012 roku przez Prezydenta Miasta we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Impreza ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i byłą okazją do wyjścia organizacji społecznych do szerszego grona mieszkańców Podlasia i Białegostoku.

O wyjątkowym znaczeniu Targów dla naszego regionu świadczy objęcie ich patronatem honorowym przez Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i  Prezydenta Miasta Białegostoku, co jest potwierdzeniem, iż jest to największa impreza w województwie podlaskim podejmująca tematykę ekonomii społecznej.

Prestiż Targów podkreśla również fakt szerokiego udziału w nich największych i najbardziej prężnych organizacji pozarządowych, m.in. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach, Forum Inicjatyw Rozwojowych w Łomży, CIS Caritas , Spółdzielni Socjalnych -Specjalistyczna Spółdzielnia Socjalna Universal Ecology, Spółdzielnia Socjalna Integracja, Funadcji –Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal, Fundacja Oswoić Świat,  Stowarzyszeń- Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym  MIG-iem, Stowarzyszenie HOLOS,   czy Caritas Archidiecezji Białostockiej.

W tej edycji do targów zgłosiła się rekordowa liczba organizacji i wciąż można zgłosić swoją organizacje pod adresem www.federacjabialystok.pl.

Organizacje uczestniczące w Targach otrzymają bezpłatnie miejsce na stoisko, możliwość zaprezentowania i promocji swojej działalności wśród innych organizacji, również na scenie. Wzięcie udziału w imprezie to szansa na integrację ze środowiskiem lokalnym ekonomii społecznej, nawiązanie nowych kontaktów i partnerstw, zainicjowanie nowych projektów i przedsięwzięć we współpracy ze współuczestnikami oraz możliwość pozyskania nowych członków i wolontariuszy.

Program Targów jest skierowany  również do mieszkańców, wśród których ważne jest popularyzowanie  ekonomii społecznej – trudnego  tematu w lekkiej formie. Jednocześnie będzie można pobawić się, potańczyć wspólnie, posłuchać mini koncertów ze sceny. Podczas targów  przewidziane są animacje i zabawy z „Klanzą” i Teatrem „Narwal” i wiele innych atrakcji. Na zakończenie spotkania przewidziane  jest niezwykłe widowisko teatralnomuzyczne „Kosmos” i spotkanie z niezwykłą wokalistką i kompozytorką z Białegostoku znaną jako  –  Miss God.

Więcej informacji odnośnie targów szukaj w:

www.federacjabialystok.pl
https://www.facebook.com/events/495012047258762/?fref=t

http://przedsiebiorczepodlasie.pl/

www.europartner-akie.pl

 

Organizatorzy

Organizatorami tegorocznej edycji targów jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Stowarzyszenie Europartner AKIE, a partnerem –  Miasto Białystok.

 

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok powstała z inicjatywy Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie w skład Federacji wchodzi prawie pięćdziesiąt organizacji pozarządowych naszego miasta.

Formuła Federacji jest otwarta i nadal mogą do niej włączać się kolejne organizacje. Za główne cele swojej działalności Organizacja stawia wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji, reprezentowanie interesów III sektora, wzmocnienie udziału organizacji w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych, integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów oraz budowanie budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok była jednym z inicjatorów zorganizowania pierwszy raz w stolicy województwa Podlaskiego Targów Ekonomii Społecznej. Organizacje pozarządowe i wiele instytucji działających w obszarze społecznym porozumiało się, aby ideę ekonomii społecznej przybliżyć mieszkańcom naszego miasta. Organizatorem Targów był Prezydent Miasta Białegostoku, nad sprawami organizacyjno-technicznymi czuwał Departament Polityki Społecznej UM w Białymstoku.  Impreza odbyła się 16 września 2012r.

Więcej informacji o organizacji:

http://www.federacjabialystok.pl/

 

 

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Stowarzyszenie Europartner AKIE, jako Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, skupia w projekcie Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Spolecznej ponad 100 organizacji pozarządowych, świadcząc usługi i doradztwo marketingowe, prawne, księgowe i biznesowe oraz prowadząc szkolenia.  W ramach projektu Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Europartner AKIE współpracuje z powiatem bielskim, powiatem białostockim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego a także Fundacją Biznes i Prawo. Organizacja w ramach projketu posiada cztery biura regionalne w Białymstoku, Hajnówce, Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim.

Stowarzyszenie zrealizowało ponad 30 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym  ministerialne projekty innowacyjne i międzynarodowe.  W ramach prowadzonych działań od 2009 roku przeprowadziło  ponad 24 600 godzin szkoleń. Ze wsparcia szkoleniowego skorzystało ponad 1600 osób z woj. podlaskiego.

Podejmuje także działania mające na celu poszukiwanie i testowane długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną, w szczególności preferencyjnych pożyczek. Umożliwia także uzyskanie dofinansowania na utworzenie, bądź przystąpienie do już istniejącej spółdzielni socjalnej.

Organizacje pozarządowe zainteresowane wsparciem w postaci usług doradczych i szkoleń wciąż mogą zgłaszać się do biur regionalnych.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu:

http://www.europartner-akie.plhttp://przedsiebiorczepodlasie.pl